KARATE-DO

KARATE-DO

Karate-do karakterin, egitim yoluyla gelistirilmesini amaçlayan bir mücadele sanatidir.

Karate-do, ellerin ve ayaklarin sistemli olarak egitimleri sonucunda, beklenmedik saldirilarin savucturulmasinda gerçek bir silah etkisi yaratabilecek güçte olan silahsiz savunmak eklidir.


Karate-do nihai amac? olarak kazanmay? de?il çal??ma ve e?itim sonucu tecrübe birikimine sahip olarak karakter mükemmeliyetine eri?meyi hedef alan bir martial sanatt?r. Ayn? zamanda güç ve sistematik çal??ma sayesinde her biri etkili ve güçlü silah haline gelen vücudun her bölümünün tümünü kullanmak suretiyle yap?lan, bir nefis müdafaas? ?eklidir.

Karate, tüm vücut hareketlerinin bir muvazeneye eri?mesi ve bu yolla vücut hareketlerinin bir bütün halinde olgunluk meydana getirmesini amaçlar. 

Karate-do'nun büyük hocas? Giçin Funako?i'nin de defalarca belirtti?i gibi, bu sanat? takip edebilmek için ilk amaç; ulvi ve tevazu sahibi bir ruh geli?tirmektir. Ayn? zamanda da, vah?i bir hayvan? tek bir vuru?la durdurabilecek kadar büyük bir güç geli?tirilmelidir

Karate-do'nun gerçek bir tatbikçisi olmak ancak ve ancak ki?inin ruhsal ve fiziksel yan?n?n mükemmelli?e eri?mesiyle mümkündür. 

Karate-do bir dövü? biçimidir ancak kat?lanlara ?iddete kar?? olma duygusu a??lar. Bir yanl?? anlama ya da eksik ö?reti sonucu sadece bir dövü? tekni?i olarak çal???ld??? zaman karate olmaktan ç?kar. Dövü?meyi ö?renmek için karateye ihtiyaç yoktur, sokak dövü? teknikleri de bu i? için yeterlidir. Bir karateci dövü? becerisine mükemmelen sahip oldu?u halde gördü?ü e?itim ona ?iddetten ve dertten kaç?nmas?n? ö?retmi?tir. 

Karate-do geçmi? y?llardan itibaren bütün dünyada popüler olamaya ba?layan bir u?ra?t?r. Gerçek karate-do vücut ve ruhu e?iterek hasma sayg? duymay? gerektirir ki bu da yürekten ve tüm enerjiyle ayn? zamanda tevazu ile çal???larak elde edilir. 

E?er karate bir dövü? tekni?i olarak çal???l?rsa bu pi?manl?k duymak için bir sebeptir. Temel teknikler uzun y?llar?n çal??mas? sonucunda geli?tirilmi? ve mükemmelle?tirilmi?tir. Fakat bu tekniklerin etkili olarak kullan?labilmesi için, bu kendini savunma sanat?n?n ruhsal yan?n?n iyice anla??lmas? ve en bask?n rolü oynamas? gerekir.

The Alaaddin Club ö?rencilerine verdi?i Karate-do e?itiminde hem vücudun, hem de ruhun, karakterin en iyi ?ekilde e?itimi için çal??maktad?r.